Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Valberedningen

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ. Valet sker av organisationen i form av till exempel ett årsmöte eller stämma.

Valberedningens roll regleras ofta i stadgarna för den organisation som den företräder. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning (eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Valberedningen i Borgeby Fotbollsklubb består av följande:

  • Katarina Glantz (sammankallande)
  • Anna Axelsson
  • Henrik Altheden
För kontakt med valberedningen vänligen maila: valberedningenborgebyfk@gmail.com.

Valberedningen emotser förslag till förtroendeuppdrag senast den 11 januari 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I förenings stadgar i kap 4 står följande om valberedningen:

4 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Huvudsponsor
Klubbsponsorer